welcome
Center of Excellence in Applied Biosciences
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
BioSciences
Laboratory
Previous
Next

ความเป็นมา

       เริ่มจากแนวคิดของ รศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร ที่ต้องการจะรวมกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์ซึ่งมีความสนใจในงานวิจัยที่ใกล้เคียงกันคืองานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ เช่น การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและแมลงศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีซึ่งจะใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยกัน รวมถึงการใช้เทคนิคและกระบวนการทางอณูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สิ่งมีชีวิตมาควบคุมสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ สาหร่าย พืช หรือสัตว์ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีชื่อว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หรือ Center of Excellence in Applied Biosciences (CEAB)” นั่นเอง  

เป้าหมายของศูนย์

    หาแนวทางและวิธีการป้องกันกำจัดโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค วิธีการควบคุมประชากรแมลงพาหะนำโรค และวิธีการควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการจากบุคลากรทุกคนในศูนย์ฯ การประยุกต์ใช้สาหร่ายในการวิจัยด้านพลังงานทดแทน การศึกษาชีววิทยาของแอคติโนมัยซีทส์ การวิจัยด้านวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว

แผนงาน

แผนงานการเรียนการสอน

แผนงานบริการวิชาการ

แผนงานสร้างความสัมพันธ์

บุคลากรในศูนย์

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

Professor Dr. Francis Jiggins
Department of Genetics, The University of Cambridge

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

Professor Dr. Ary Hoffmann
School of BioSciences, Faculty of Science, The University of Melbourne

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

ดร.เกษม สุขก้องวารี
ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

หัวหน้าศูนย์ฯ และฝ่ายต่างประเทศ

กำกับดูแลงานในภาพรวมของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม กิจการนักศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการ และการหาแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบดูแลงานฝ่ายต่างประเทศของศูนย์ฯ เช่น การติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ การหา research connections ใหม่ๆ การรักษาไว้ซึ่ง connections เดิมที่มีอยู่แล้ว การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิจัย การศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น

รศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร

รองหัวหน้าศูนย์ฯ
ฝ่ายวิชาการ

กำกับดูแลงานในด้านวิชาการของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เช่นบทความทางวิชาการ เป็นต้น


รศ.ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์

รองหัวหน้าศูนย์ฯ
ฝ่ายวิจัย

กำกับดูแลงานในด้านวิจัยของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การหาแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

รศ.ดร.จิตติ ท่าไว

รองหัวหน้าศูนย์ฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำกับดูแลงานในด้านกิจการนักศึกษาของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลการเรียนและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ฯ เป็นต้น

ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล

รองหัวหน้าศูนย์ฯ
ฝ่ายนวัตกรรม

กำกับดูแลงานในด้านนวัตกรรมของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลการผลิตผลงานทางนวัตกรรมของศูนย์ฯให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นต้น

ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม

รองหัวหน้าศูนย์ฯ
ฝ่ายบริการวิชาการ

กำกับดูแลงานในด้านบริการวิชาการของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลการบริการวิชาการ เช่น งานสอนบริการ งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของศูนย์ฯ เป็นต้น

ดร.วีรยุทธ กิตติชัย

รองหัวหน้าศูนย์ฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำกับดูแลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดร.ปิยพัทธ์ ปิ่นอ่อน

รองหัวหน้าศูนย์ฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีนาโน

กำกับดูแลงานในด้านเทคโนโลยีนาโนของศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดร.สากล ระหงษ์

เลขาศูนย์ฯ

ดูแลและประสานงานเรื่องต่างๆภายในศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดร.ชมัยพร อนุวงศ์

ผู้ช่วยเลขาศูนย์ฯ

ช่วยเลขาศูนย์ฯ ดูแลและประสานงานเรื่องต่างๆภายในศูนย์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดร.นิจกานต์ นรเนตร

ความร่วมมือกับภาคการผลิตและบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ

Scroll to Top